Oksbøl Vandværk

TAKSTBLAD FOR 2024  .

Ref.:      Varde Kommunes Vandforsyningsregulativ, 21.december 2009.

A.      GENERELT.

I henhold til ref. fastsættes følgende bidrag, afgifter og betalingsformer til og levering af vand fra forsyningsnettet i perioden 1/1 - 31/12 2024.

B.      ANLÆGSBIDRAG. (tilslutningsafgift)

Anlægsbidraget består af et forsyningsledningsbidag, et hovedanlægsbidrag og et stiklednings-bidrag der beregnes jf. nedenfor. Bidraget skal være betalt, inden der åbnes for tilførsel af vand til forbrugeren.

1A.    Forsyningsledningsbidrag

Bidraget beregnes i parter således:

- Almindelig bolig i byzone                                                    0,75 parter

- almindelig bolig i landområde                                              2,0   parter

- landbrugsejendom                                                                 3,0   parter

Partspris :                                                                              kr.  6.400,00

Er hovedledning ikke etableret, kan bestyrelsen fastsætte særligt bidrag.

1B.    Hovedanlægsbidrag                                                            

                   Bidraget udgør for:

- Almindelig bolig/lejlighed                                                    kr.  3.300,00

- Landbrugsejendom                                                                kr.  6.600,00

Særlige forbrugere kan pålignes et andet bidrag under hensyn til et skøn over forbrugets størrelse.

1C.    Stikledningsbidrag

          Bidraget udgør for boliger og landbrugsejendomme:               kr.  3.500,00

og dækker en 1 tomme stophane. For større dimensioner fastsættes særligt bidrag i hvert enkelt tilfælde.

EKSEMPLER:

          1.       Almindelig bolig i byzone:

1 x 1A: (0,75 x 6.400,00)                                                   kr.  4.800,00

1 x 1B:                                                                               -      3.300,00

1 x 1C:                                                                               -      3.500,00

                                                         Totalt:                        kr. 11.600,00  

2.       Bolig i landområde:

1 x 1A: (2,0 x 6.400,00)                                                     kr. 12.800,00

1 x 1B:                                                                               -      3.300,00

1 x 1C:                                                                               -      3.500,00

                                                                            Totalt:

kr. 19.600,00

3.       Landbrugsejendom:

1 x 1A: (3,0 x 6.400,00)                                                   kr.  19.200,00

1 x 1B:                                                                               -      6.600,00

1 x 1C:                                                                               -      3.500,00 

                                                         Totalt:                       kr.  29.300,00 

C.      VANDAFGIFT

          Vandafgiften består af en abonnementsafgift, en forbrugsafgift og en statsafgift.

1.       Fast årlig afgift pr. interessent/bolig.

          Andrager:                                                                           kr.   500,00

2.       Forbrugsafgift.

          Beregnes efter vandmåler og andrager:                                kr. 3,00 pr. kubikmeter

3.       Statsafgift.

          Beregnes efter vandmåler og andrager pt.:

            a:  Afgift af ledningsført vand:                    kr. 6,37 pr. kubikmeter

4.       Betaling.

Fast årlig afgift og et á conto-beløb, i forhold til det forventede forbrug efter værkets skøn, for de øvrige afgifter indbetales forud ved regnskabsårets begyndelse.

                   Afgiften reguleres efter måleraflæsning ved regnskabsårets afslutning.  

          5.       Særlige forbrugere.

Som særlige forbrugere anses forbrugere, der ikke har vandmåler monteret. For disse for­brugere fastlægges forbrugs- og statsafgift efter et af bestyrelsen skønnet forbrug. Dette forbrug kan reguleres kvartalsvis. Betaling finder almindeligvis sted kvartalsvis, idet abon­nementsafgiften opkræves i 1. kvartal. Indbetalte beløb er endelige og reguleres ikke.

D.      SÆRLIGE AFGIFTER

          Særlige afgifter udgør for:

- Gebyr pr. rykkerskrivelse                                                            kr.        100,00 (momsfri)

- Gebyr pr. lukkevarsel      

kr.       150,00 (momsfri)

- Genåbningsgebyr                                                                        kr.     1000,00

- Flyttegebyr                                                                                 kr.      100,00

          For specialmålere kan bestyrelsen fastsætte målerleje.

          Ved bygnings- eller aktivitetsændringer, som skønnes at påvirke vandforbruget på en ejendom, reguleres tilslutningsafgift og evt. vandafgift for forbrug uden vandmåler efter de af kommunen fast­satte parter vedrørende kloak og rensningsanlæg.

SAMTLIGE TAKSTER TILLÆGGES DEN GÆLDENDE MERVÆRDIAFGIFT (MOMS) Statsafgiften opkræves altid efter gældende takst.                                       

Nærværende takstblad er vedtaget af bestyrelsen for Andelsselskabet

gæl­dende fra 1. januar 2024.

Oksbøl Vandværk som

        K. O. Wiil                           Preben Pedersen          

        Formand                                   Kasserer

Godkendt af Varde Kommune den 6. december 2023  .