Oksbøl Vandværk

Vedtægter

for

Oksbøl Vandværk

§ 1.

NAVN OG HJEMSTED.

Selskabet, der er stiftet den 27. november 1912, er et andelsselskab, hvis navn er OKSBØL VANDVÆRK.

Selskabet har hjemsted i VARDE KOMMUNE.

§ 2.

FORMÅL.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gæl-dende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor det fastsatte forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage andelshavernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

§ 3.

ANDELSHAVERE.

Selskabets andelshavere er - med de i § 7 anførte undtagelser - ejere af ejendomme indenfor værkets forsyningsområde, for hvilke der er betalt anlægsbidrag i henhold til regulativ.

§ 4.

ANDELSHAVERNES RETTIGHEDER.

Andelshaverne har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

Ved optagelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5.

ANDELSHAVERNES FORPLIGTELSER.

For selskabets forpligtelser hæfter andelshaverne solidarisk.

§ 6.

UDTRÆDEN AF SELSKABET.

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning af selvstændigt matr. nr.), i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., eller ved andet ophør af vandforbrugende virksomhed. Før sådan udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel i selskabets evt. gæld skal indbetales.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7.

LEVERING TIL ANDRE ANDELSHAVERE.

Institutioner, som ifølge deres natur - og ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være andelshavere, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift, kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse. Den nævnte afgift skal altid mindst udgøre det for andelshaverne fastsatte anlægs- og driftsbidrag.

§ 8.

ANLÆG.

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, samt hoved- og forsyningsledninger. For ejendomme, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jf. regulativets bestemmelser herom. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsnettet inkl. stikledning og stophane ved skel, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse af jordledning og stophane på privat grund, påhviler alene ejeren.

§ 9.

LEDNINGER OVER PRIVAT GRUND.

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over andelshaverens grund, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsen skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration, som er godkendt af bestyrelsen. Selskabet afholder de med tinglysningen forbundne udgifter.

§ 10.

INDSKRÆNKNINGER I RETTEN TIL FORBRUG.

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet. Hverken andelshavere eller købere, der aftager vand ifølge § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand, jf. i øvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen. Vandspild er forbudt. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af fastsatte indskrænkninger i retten til vandforbrug på overtræderen en bøde jf. regulativet.

§ 11.

GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, indenfor årets første kvartal.

Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale ugeavis eller lignende. Forslag som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag skal afgives til bestyrelsens formand inden den 15. januar. Sådanne forslag skal omtales i indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab og budgettet for det nye regnskabsår forelægges til godkendelse.
  4. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen for en toårig periode.
  5. Valg af revisor og en revisorsuppleant for en toårig periode.
  6. Behandling af eventuelle klager over de af bestyrelsen i det forløbne år fastsatte takster, afgifter og bøder.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Ingen andelshaver kan nægte at modtage valg. Dog kan en andelshaver fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 5 % af andelshaverne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter begæringen, og dagsordenen skal annonceres med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede nedføres referat i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af skriftfører og dirigent.

§ 12.

STEMMERET OG AFSTEMNINGER.

Ingen andelshaver har mere end én stemme, uanset om vedkommende ejer én eller flere ejendomme. Har en ejendom flere ejere, kan kun den ene af disse afgive lovlig stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men ingen deltager kan afgive stemme ved mere end en fuldmagt foruden sin egen stemme. Eventuelle fuldmagter skal forelægges dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

Enhver andelshaver kan kræve skriftlig afstemning.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i forhandlingerne, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som på ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring, at mindst 2/3 af de fremmødte, eller ved fuldmagt repræsenterede, andelshavere stemmer for beslutningen ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Efter første vedtagelse af en sådan beslutning, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling.

Bestemmelserne i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringer godkendes af långiveren.

§ 13.

BESTYRELSEN.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne for 2 år ad gangen, idet hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ, og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang, samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen er bemyndiget til på selskabets vegne at optage fornødne lån i forbindelse med den daglige drift.

Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen, opstiller årsregnskab og budget, og opkræver forfaldne bidrag og afgifter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

§ 14.

FULDMAGT.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

Formanden er berettiget til i almindelige forretninger at underskrive på bestyrelsens vegne.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende udbetalinger i tilknytning til den daglige drift.

§ 15.

REGNSKABET.

Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmer, med mindre selskabet opløses.

Regnskabet revideres af de valgte revisorer. Derudover kan bestyrelsen antage statsautoriseret eller registreret revisor. Årsregnskabet underskrives af formand, kasserer og revisor.

§ 16.

OPLØSNING.

Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsningen kan besluttes på en generalforsamling, såfremt ¾ af samtlige andelshavere stemmer herfor. Er det fornødne antal andelshavere ikke fremmødt eller repræsenteret ved fuldmagt, kan opløsningen besluttes på en ny generalforsamling, såfremt ¾ af de fremmødte eller ved fuldmagt repræsenterede andelshavere ved denne generalforsamling stemmer for.

§ 17.

IKRAFTRÆDEN.

Selskabets love blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. november 1912, og sidst ændret ved generalforsamlingen den 10. maj 1983.

De erstattes af nærværende vedtægter, som er endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16. maj 1989.

Ovenfor anførte vedtægter er rettet på den ekstraordinære generalforsamling den 9. juni 1994, hvorefter regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen har i forbindelse med genoptrykning af vedtægterne og i medfør af kommunalreformen ændret kommunenavnet i § 1 fra Blåvandshuk Kommune til Varde Kommune.

Oksbøl den 22. december 2008

Ole Wiil

Bestyrelsesformand